Deze milieufiche spitst zich toe op de CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive), een nieuwe EU-richtlijn die zowel grote als kleine ondernemingen vanaf 2024 verplicht om gedetailleerdere informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. In deze milieufiche kom je te weten voor wie de CSRD zal gelden, wanneer de duurzaamheidsverslagen klaar moeten zijn, en welke data en informatie juist verzameld moeten worden. Ook staan we stil bij het concept van ‘dubbele materialiteit’, dat als een rode draad door de CSRD loopt.

De rapportageverplichting zal omgezet worden in Belgische wetgeving, ten laatste tegen 6 juli 2024. Daarna zal ze gefaseerd uitgerold worden voor verschillende doelgroepen.

Download de volledige milieufiche