Ga naar hoofdinhoud
De Oosterweelverbinding
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De Oosterweelverbinding

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Participatief milieueffectenonderzoek van de Oosterweelverbinding

Tussen 2011 en 2019 stond Antea Group in voor verscheidene milieueffectenonderzoeken met betrekking tot de realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. In eerste instantie betrof het de coördinatie van het plan-MER voor het GRUP 'Oosterweelverbinding-wijziging'. Later, tussen 2015 en 2019, werden de project-MER's in het kader van de vergunningsaanvragen opgesteld voor de infrastructuurwerken op Linkeroever en voor de eigenlijke Oosterweelverbinding. Via een participatieve aanpak werd in nauw overleg met alle stakeholders, door middel van zogenaamde Werkbanken o.l.v. de intendant voor de overkapping van de Ring, gezocht naar het vormgeven van redelijke alternatieven en het tot standkomen van een gedragen geoptimaliseerd voorkeursontwerp.

De opdracht

Oosterweel is een ambitieus, groot en complex project. Ook wel de 'werf van de eeuw' genoemd. De Oosterweelverbinding zorgt niet alleen voor het sluiten van de Ring door middel van een 3de Scheldekruising, maar deze gaat er ook heel anders uitzien dan vandaag het geval is. Voorts ontstaat er extra ruimte naast de Ring en komt er plaats voor andere soorten vervoer.

Dankzij nieuwe tunnels onder de Schelde, het Amerikadok en het Albertkanaal ‘verdwijnt’ op vele plaatsen de Ring onder de grond. Andere delen van de Ring worden overkapt of verdiept, waardoor op termijn extra ruimte ontstaat voor parken, (speel-)pleinen, fietspaden, ... Waar er vandaag nog geen overkappingen gepland zijn, komen er groene bermen die het geluid verminderen en de Ring uit het zicht houden.

Naast de primaire doelstelling om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Ring te verbeteren, sluit het project ook aan bij een bredere reeks ingrepen gericht op andere vormen van mobiliteit, die duurzamer en bovendien filevrij zijn. Zo wordt voorzien in bijkomende fietspaden en park & rides.

De oplossing

Voor het GRUP ‘Oosterweelverbinding – wijziging’ leidde wij een multidisciplinair team van scoping tot goedkeuring van het definitief plan‐MER. We coördineerde het interdisciplinair overleg in elke fase van het plan‐MER‐proces: het opstellen van de interdisciplinaire referentiesituatie, het op elkaar afstemmen van de inhoud en de structuur van deelrapporten, het opstellen van een eindbespreking en een niet-technische samenvatting, en de organisatie en verslaggeving van overleg met de opdrachtgever, MER-deskundigen, experten en administraties.

Bij de opmaak van de project-MER’s voor de infrastructuurwerken Linkeroever en de Oosterweelverbinding verrichtten we het integrale discipline-overschrijdende milieueffectenonderzoek. In samenspraak met de relevante stakeholders werden redelijke alternatieven of varianten uitgewerkt en getrechterd op basis van overeengekomen criteria. Deze werden vervolgens in detail onderzocht in functie van hun impact op de verschillende milieudisciplines die i.k.v. milieueffectrapportage aan de orde zijn. Op basis van de gehanteerde onderzoeksmethodiek en beoordelings- en significantiekaders werden de genoodzaakte milderende maatregelen voorgesteld die, na terugkoppeling met de stakeholders, uitgewerkt en geïntegreerd zijn in het voorkeursontwerp.

Partners en samenwerkingen

In kader van de opmaak van de MER’s is samengewerkt met verschillende partijen en actoren. We hebben technische expertise ingewonnen voor de discipline geluid en trillingen bij studiebureau dBA-plan. In het kader van het bouwtechnisch onderzoek van het Toekomstverbond werden we ondersteund door Geonius. Voorts was er een intense samenwerking met de Werkbankleden, zijnde vertegenwoordigers vanuit ambtelijke en administratieve hoek, maar eveneens vanuit de groeperingen die zich initieel als actiegroepen aandienden, maar gaandeweg mee ontwerpende partij zijn geworden zoals Ademloos, Straten-Generaal en Ringland.

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuurSDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 14 - Leven onder waterSDG 15 - Leven op het landSDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17 - Partnerschappen