Ga naar hoofdinhoud
Rivieren, kusten en estuaria
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Rivieren, kusten en estuaria

De klimaatverandering manifesteert zich extra scherp in kustgebieden en kwetsbare riviersystemen. Adaptatie aan de stijgende zeespiegel moet in balans gebracht worden met de leefbaarheid van steden en gemeenten. Landschappen moeten slim ingericht worden om risico's van wateroverlast en droogte in te perken. Beschikbaarheid van water van goede kwaliteit moet worden veiliggesteld. We bouwen samen met jou aan een veerkrachtige kust en rivieren.

Hydrodynamische modelering

Antea Group ontwikkelt state-of-the-art numerieke modellen (1D, 2, en 3D) voor het berekenen van afstromen water, getijden, golven en het transport van stoffen. Deze modellen zijn basisinstrumentatrium voor het bepalen van kwantiteit- en kwaliteitsprocessen in stroomgebieden, rivieren, estuaria, kust en marine gebieden.

Hydrologische processen worden gesimuleerd op kleinere of grotere schaal met twee doelstellingen: (1) een heldere analyse verkrijgen van de bestaande toestand en (2) een doorsteek maken naar een operationele oplossing. Vanuit onze ruime ervaring en technische expertise wordt hierdoor de echte waarde van een numeriek hydrologisch, hydraulisch of hydrodynamisch model aangereikt.

Sedimentbeheer

Door de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water wordt sediment vandaag als integraal en essentieel onderdeel van onze watersystemen beschouwd. Duurzaam sedimentbeheer omvat dan ook het gehele bodem-watersysteem: van lokale applicatie naar stroomgebiedniveau, waarbij binnen de verschillende toepassingsgebieden steeds geïntegreerde oplossingen dienen gezocht te worden. Wij voeren diverse studies uit rond deze complexe problematiek, zowel fysisch onderzoek met schaalmodellen, als numeriek onderzoek via hydraulische en sedimentmodellen en metingen. Waar nodig wordt het ontwerp van slib- en zandvangen verder uitgewerkt, van voorontwerp tot uitvoeringsdossier.

Rivieren, kusten en estuaria
Rivieren, kusten en estuaria

Overstromingsrisicobeheer

De impact van klimaatsveranderingen, in combinatie met andere antropogene evoluties, wordt geanalyseerd voor het berekenen en in kaart brengen van het risico op overstromingen vanuit de zee en de rivieren. Deze resultaten maken duurzame adaptatieplannen mogelijk met respect voor groene, blauwe en circulaire economieën en ecosysteemdiensten. En biedt mogelijkheden voor natuurgebaseerde oplossingen. Voor de noodzakelijke technische maatregelen inzake overstromingsbeheer – overstromingsgebieden, dijken en allerhande regelkunstwerken – verzorgen we zowel het ontwerp als alle (geotechnische) stabiliteitsberekeningen.

Waterbalans en waterbeschikbaarheid

Oplossingen aanreiken voor toenemend risico op water tekort vergt een klare kijk op de waterbalans. Wij leveren gebiedsgerichte studies naar de beschikbaarheid van water (hemelwater, oppervlakte water, grondwater, afvalwaterstromen), de waterbehoeften en het gebruik. Hierop passen we klimaatscenario's toe en maken we projecties van de mogelijke evoluties in de waterbehoefte. De resultaten laten toe om risico's in kaart te brengen, beleidsondersteunende adviezen te formuleren en een instrumentarium voor operationeel beheer te ontwikkelen.

Rivieren, kusten en estuaria
Rivieren, kusten en estuaria

Klimaatadaptieve infrastructuur

Wereldwijd worden kusten bedreigd. Door zeespiegelstijging en verstoren van sedimentprocessen neemt kusterosie in een snel tempo toe. Het risico van overstromingen vanuit de zee brengen miljoenen mensen in gevaar en leiden tot niet te overziene economische schade. Op basis van klimaatmodellen, modeleren van golfbewegingen, stromingen en sedimenttransport berekenen we die risico's en ontwerpen we slimme maatregelen om de toekomst veilig te stellen.

Rivier- en valleiherstel

De klimaatverandering zorgt voor lange droogteperiodes en hevigere regenval, terwijl onze rivieren en valleien niet zijn aangepast aan deze uitdagingen. Dit resulteert in verdroging, watertekorten, overstromingen en gebrekkige structuurkwaliteit in onze waterlopen. We werken aan talloze projecten voor het herstel van rivieren en valleien, om onze watersystemen op een natuurlijke manier te verbeteren.

We hermeanderen rivieren, richten overstromingsgebieden in, bouwen vispassages en leggen beschermende dijken aan waar nodig. Op die manier versterken we het contact tussen rivieren en valleien en beschermen we bewoonde gebieden. Vanaf het allereerste voorontwerp tot aan vergunnings- en aanbestedingsdossiers ondersteunen we het hele proces, inclusief studies zoals modellering en stabiliteitsberekeningen.

Projecten

alt-text

Bescherming van een kwetsbare kustregio

Oost-Timor
alt-text

Integrated multi‐sectoral investment plan for coastal climate change adaptation

Benin and Togo
alt-text

Travaux d’aménagement et stabilisation des berges sud du fleuve Mono

Gbêkon - Bénin