Ga naar hoofdinhoud
Omgeving
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Omgeving

In het dichtbebouwde Vlaanderen streven we naar een hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. Een hoge omgevingskwaliteit is hierbij van essentieel belang. Een allerminst eenvoudige doelstelling, gegeven de vele claims die op de ons omgevende ruimte worden gelegd vanuit diverse sectoren. Gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde moeten gelijktijdig worden beschouwd bij elke ingreep die wordt ondernomen. Klimaat, energie, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, natuur, etc. moeten geïntegreerd worden aangepakt. Ons ontwerpteam zet elke dag zijn schouders onder deze ambitie.

Klimaatplan

Als gevolg van klimaatverandering nemen perioden van langdurige droogte, het aantal hittegolven of het aantal extreme buien en hun intensiteit sterk toe. In combinatie met een toename van het ruimtebeslag en het verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast en hittestress. Onze leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder. Ons klimaatteam biedt een totaalaanpak om te komen tot een klimaatadaptief ontwerp.

Omgevingsbeleid

Kwalitatief omgevingsbeleid pakt de uitdagingen op het vlak van ruimte, milieu, klimaat, energie, wonen, natuur, etc. als geheel aan en gaat op zoek naar maatregelen die elkaar versterken. Maatschappelijke winst is steeds het streven. Daarom vertrekken we steeds vanuit cocreatie: de lokale gebruikers zijn ervaringsdeskundigen en kennen hun omgeving het beste. Hun input is uiterst waardevol, of het nu gaat om een beleidsplan ruimte, een hemelwaterplan, een klimaatplan, een omgevingsvisie, etc. Deze innovatieve gemeenschappen zijn de natuurlijke habitat van onze ontwerpers.

Planning van de ondergrond

Planning van de ondergrond wordt steeds belangrijker in het omgevingsdiscours. Zo is er de wens om transport via pijpleiding als duurzaam transportmiddel verder te faciliteren. Het reserveren – en bouwvrij houden of maken – van reservatiestroken doorheen het dichtbevolkte Vlaamse grondgebied is een ingreep met een belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke impact. Daarnaast zijn er denkpistes om de ondergrond een sturende factor te laten worden in de ruimtelijke ordening, op basis van bestaande en nieuw uit te werken databases. Ons team pioniert mee op ondergrondse ruimtelijke planning, o.a. als auteur van het haalbaarheidsonderzoek naar een leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

Omgeving
Omgeving

Complexe projecten

We zetten continu in op het verder uitbouwen van expertise en ervaring – mede door het gericht werven van personeel met relevante senioriteit. Hierdoor hebben we een sterk vermogen om complexe multidisciplinaire opgaven succesvol op te nemen. Dit heeft geleid tot de actieve en directe betrokkenheid bij meer dan de helft van de projecten die sinds 2014 zijn opgestart onder het Decreet Complexe Projecten, waaronder Kustvisie, ECA en Noord-Zuidverbinding Limburg. Doorgedreven procesmanagement is een kritische succesfactor voor het welslagen van deze projecten. Onze ervaren deskundigen staan hierin als een huis.

Omgevingsvergunning

Wij stellen jouw vergunningsdossier op en begeleiden het hele proces van A tot Z. We leveren dus niet enkel een dossier af, we bekijken ook de hele milieu- en stedenbouwkundige context en de randvoorwaarden. Bovendien schatten we de noodzaak voor eventueel bijkomend studiewerk (MER, MOBER, etc.) op voorhand in. Indien nodig organiseren we een vooroverleg (projectvergadering) met de vergunningverlenende overheid en de adviserende diensten, en verdedigen we het dossier voor de omgevingsvergunnings- of de overlegcommissie. Samen bekijken we eventueel opgelegde voorwaarden. Op die manier garanderen wij een vlot proces.

MER & MOBER

Ruimtelijke plannen en projecten hebben in onze dichtbevolkte omgeving een steeds grotere impact. Hiervoor biedt milieueffectenrapportage (MER) als middel om effecten vroegtijdig en volwaardig mee te nemen bij plan- en besluitvorming uitkomst. Het schept kansen om innovatieve ideeën en niet voor de hand liggende oplossingen te toetsen. Onze MER-deskundigen zijn toonaangevend door heldere rapporten, duidelijke procedures en transparante communicatie – ook met omwonenden en het middenveld. Je kan een beroep op ons doen als adviseur bij:

  • strategische MER;
  • plan- en project-MER;
  • plan- en project-MER-screening;
  • ontheffingsdossiers;
  • mobiliteitstoets;
  • MOBER.