Ga naar hoofdinhoud
Ruimte
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ruimte

Ruimte is schaars in België. Daarom is ruimtelijke ordening een complex en uitdagend gegeven. Door de begeleiding van talrijke structuurplanningsprocessen, herbestemmingstrajecten en beleidsstudies hebben we reeds 40 jaar praktijkervaring verworven. Ook zetten we graag onze schouders onder lokale planprocessen en regionale gebiedsontwikkeling. Onze urbanisten en ruimtelijk planners staan  garant voor een geïntegreerde en gedragen aanpak.

Beleidsplan ruimte

Met de komst van de codextrein in 2017 werd de overgang van structuurplanning naar ruimtelijke beleidsplanning voorzichtig ingezet. Het passief beleidsinstrument dat te vaak enkel een controlerende/restrictieve taak heeft, wordt omgebogen naar een dynamisch plan dat mogelijkheden creëert. We zijn ervan overtuigd dat de opmaak van deze beleidsplannen veeleer strategisch dan methodisch moet gebeuren. Er moet worden ingezet op een weloverwogen selectie van sleutelkwesties, thema’s en gerichte toekomstperspectieven en de weg om deze perspectieven te realiseren. We bewandelen die weg vandaag met enkele besturen. Samen vertolken we een pioniersrol op het vlak van ruimtelijke beleidsplanning.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Al vanaf het moment dat het instrument van het bijzonder plan van aanleg (BPA) in het leven werd geroepen, maken we verordenende bestemmingsplannen met hun bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Ook vandaag zijn we koploper op het vlak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) volgens de geïntegreerde RUP-MER procedure. Onze MER-deskundigen zetten hun schouders onder planprocessen op alle bestuursniveaus. Niet zelden doorlopen we daarbij een cocreatief traject met stakeholders, adviesinstanties en burgers. Deze inspirerende sessies leiden steevast tot een beter resultaat. 

Masterplanning

We zien de komende decennia bijzondere uitdagingen toegemoet: het bijkomend ruimtebeslag moet tot nul worden herleid, waardoor opgaven van transformatie, inbreiding, verdichting en tijdelijk ruimtegebruik de nieuwe standaard zullen vormen. Onze sterkte schuilt in de multidisciplinaire samenstelling van onze projectteams, waarbij expertise inzake waterhuishouding, mobiliteit, milieu, infrastructuur, etc. samen onder één dak zitten. Een ervaren projectleider knoopt als gids deze eindjes aan elkaar in een robuust en relevant masterplan. Bovendien wordt er steevast ingezet op cocreatie en participatie met de te betrekken stakeholders. 

Ruimte
Ruimte

Gebiedsontwikkeling en terreininrichting

Of het nu gaat om de herstructurering van bestaande of om de ontwikkeling van nieuwe terreinen, binnen een complexe stedelijke context of in het buitengebied: het gaat vaak om projecten die een hefboomfunctie hebben en voor een nieuwe dynamiek zorgen. Een ontwikkeling staat nooit op zichzelf en vraagt steeds om creatief maatwerk. Ze gaat ook steeds vaker hand in hand met oplossingen rondom klimaatadaptatie, mobiliteit, vergroening en het leveren van ecosysteemdiensten. Bij Antea Group vind je de kennis en de ervaring om invulling te geven aan deze opgaven, van de eerste ideeën tot en met de begeleiding bij de realisatie. Samen met jou streven we naar een gezonde, leefbare en kwaliteitsvolle stad.

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie