Ga naar hoofdinhoud
Bodemonderzoek en advies
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Beatrijs Lambié
Stel een vraag

Bodemonderzoek en advies

Bodembescherming, bodemonderzoek, onderzoek grondverzet en saneringsmaatregelen worden bij wet verplicht. Antea Group biedt strategische en innovatieve oplossingen om beleids- en bedrijfsmatige belangen in evenwicht te houden. Sterke Brusselse, Vlaamse en Waalse werkrelaties, diepe kennis van wetgeving en procedures, alsook state-of-the-art technische expertise laten ons toe een kosteneffectieve strategie te onderhandelen.

Bodemattesten en advies overdrachtsplannen

Het bekomen van een bodemattest is vaak een complexe hindernis bij overdrachtsplannen. Indien de  overheid niet beschikt over gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit, wordt er een 'blanco' bodemattest uitgereikt. Dit is echter geen garantie voor een veilige overdracht. Het bodemonderzoek zal op dat moment duidelijkheid scheppen. Wij bieden steeds advies op maat van jouw situatie: een deskstudie, een verkennend, afperkend of oriënterend bodemonderzoek, kostenraming, second opinion, vrijstelling saneringsplicht of een wettelijk advies. Kortom, wij ondersteunen je bij het maken van strategische keuzes bij je overdrachtsplannen. Koper en verkoper hebben immers baat bij een veilige overdracht.

Bodemecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten helpen ons om allerlei problemen op te lossen, van vervuiling tot de opwarming van de aarde. In het uitbouwen van doordachte klimaatmaatregelen spelen ze een essentiële rol. Bodems hebben namelijk een zelfreinigend vermogen: als bodemecosysteemdienst zuiveren ze bijvoorbeeld vervuild grondwater. Bovendien herbergt de bodem een enorme biodiversiteit, ze vormt de habitat voor vele organismen en is een enorme opslagplek voor CO2.Het beheer van de bodem als natuurlijk kapitaal noemen we 'soil stewardship' of rentmeesterschap. Onze experten gidsen je met plezier naar een evenwichtig en duurzaam bodembeheer.

Bodemverontreiniging: risico’s en effecten

Om te beslissen over de noodzaak, de aard en de mate van maatregelen om de bodemkwaliteit voor mens en ecosysteem te verbeteren, zet Antea Group de meest geschikte modellen en instrumenten voor risicobeoordeling in, zowel voor humaantoxicologische, ecotoxicologische als verspreidingsrisico's. We beoordelen de risico's en optimaliseren de terugsaneerwaarden in functie van het actuele gebruik van of potentiële ontwikkelingsscenario's voor het gebied. Effecten van bodemverontreiniging op grondwaterhandelingen, zoals bemaling en/of infiltratie van hemelwater, worden geëvalueerd en, waar nodig, worden milderende maatregelen geformuleerd.

Waterbodemkwaliteit

De aanpak van een waterbodem vraagt een multidisciplinaire aanpak van onze experten rivierherstel, sedimenttransport, oppervlaktewater, ecologen en bodemsaneringsdeskundigen. Ze adviseren en begeleiden je bij waterbodemonderzoek en -beleid, technische saneringsvraagstukken tot het herstel van (verontreinigde) natuurgebieden. Bovendien begeleiden we OVAM, VMM en private ontwikkelaars bij sanering en herstel van de waterlopen.

Klaar om de wereld van morgen mee vorm te geven?

Neem contact op. Ik help je graag verder!

Beatrijs Lambié
Stel een vraag