Ga naar hoofdinhoud
  Klimaat
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaat

Door toenemende concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer verandert ons klimaat, met mondiale én lokale gevolgen. We moeten daarom inzetten op het vermijden van extra uitstoot (mitigatie) en maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering (adaptatie). Antea Group zet jouw klimaatuitdagingen om in opportuniteiten door kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwd advies, op strategisch, technisch en operationeel niveau.

Klimaatplan

Als gevolg van klimaatverandering nemen perioden van langdurige droogte, het aantal hittegolven of extreme buien en hun intensiteit sterk toe. In combinatie met een toename van het ruimtebeslag en het verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast en hittestress. Onze leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder. We bieden een totaalaanpak om te komen tot een klimaatadaptief ontwerp.

Adaptatiestrategie

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering is het belangrijk om kwetsbaarheden en kansen voor jouw regio in beeld te brengen. We assisteren bij het overzien van het proces en geven een heldere visualisatie van de opgave waar je aan werkt. Het voeren van klimaatdialogen is de volgende stap. Samen met omgevingsmanagers en participatiedeskundigen werken wij met jou aan een cocreatietraject dat naar gedragen oplossingen toewerkt. Daarbij staan wij voor een integrale aanpak volgens het quadruple helix model en vertalen we de resultaten door naar een governancestructuur, tot en met de integratie in je beleidsplan ruimte, hemelwaterplan of SECAP-rapportage in kader van het Burgemeestersconvenant.

  Klimaat
  Klimaat

Duurzaamheidsmanagement

We bieden ondersteuning bij het vormgeven van duurzaamheidsmanagement binnen uw organisatie: van strategisch tot tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan de keuze voor een ambitieniveau, de selectie van doelstellingen en een doorvertaling naar actieplannen of uitvoeringsbeleid om deze doelen te bereiken. Dit doen we zowel voor bedrijven als gemeenten, door middel van kennis- en ambitiesessies, diverse analyses, rapportages en het toepassen van specifieke methoden en tooling. Wij werken daarbij telkens vanuit systeemdenken, verbinding en samenwerking.

Groenblauwe netwerken

Klimaatadaptatie beperkt zich niet tot ambitieuze plannen en strategieën, maar verdient vooral een deskundige uitvoering op het terrein. Wij berekenen de winst in termen van ecosysteemdiensten, en concretiseren de bijdrage op het vlak van waterinfiltratie, biodiversiteit of landschappelijke beleving. Deze zetten we om in klimaatbestendige ontwerpen voor groenblauwe netwerken en publieke ruimte.

Overstromings- en droogte risicobeheer

De kans op wateroverlast en droogte zal in de toekomst door klimaatverandering verder toenemen. Wij brengen de kwestbaarheid en risico's voor jouw gemeente of project bij verschillende scenario's in kaart. Deze kennis gebruiken we vervolgens om beslissingsondersteunende adviezen te formuleren voor het ontwikkelen van beleidskaders, risicobeheerplannen en het ontwerpen van slimme oplossingen.