Ga naar hoofdinhoud
Infrastructuur en mobiliteit
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Infrastructuur en mobiliteit

Antea Group bedenkt dagelijks oplossingen voor een grote diversiteit aan infrastructuurvraagstukken. Onze professionals ondersteunen ontwikkelingen op vlak van stedelijke mobiliteit, inrichting en beheer van openbare en publieke ruimte en het ontwerp van weg-, riool-, tram- en fietsinfrastructuur. Uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke inpasbaarheid, mobiliteit en milieueffecten worden vroeg in het ontwerpproces meegenomen.

Ondergrondse infrastructuur

Omwille van duurzaamheid, veiligheid en de continue afname van de beschikbare ruimte groeit het belang van ondergronds transport. We hebben meer dan 30 jaar engineeringservaring in de sector van het ondergronds vervoer door pijpleidingen (gassen en vloeistoffen), kabels (elektriciteit en telecommunicatie), warmtenetten en riolering. Onze adviseurs hebben ervaring in de ontwikkeling en uitbreiding van belangrijke netwerken in België. Wij ondersteunen je van ontwerp tot beheer en formuleren passende aanbevelingen op het gebied van veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, grondverzet en vergunningen.

Weginfrastructuur

Het ontwerpen en beheren van gecombineerde wegen- en rioleringswerken omhelst een veelheid aan complexe aspecten. Antea Group staat overheden, rioolbeheerders, private partners, bedrijven en projectontwikkelaars bij in alle facetten van dit proces. Afzonderlijke deelprocessen dienen samen te vloeien naar één volwaardig afgewerkt product. Wij coördineren jouw infrastructuurprojecten van A tot Z en zorgen voor een breed gedragen project. We zijn o.a. gespecialiseerd in:

  • topografische opmetingen;
  • hydraulische modellering en ontwerpen van riool- en wegenisprojecten;
  • verkeerskunde en mobiliteit;
  • subsidie- en vergunningsdossiers;
  • veiligheid;
  • en administratief ondersteunen van opdrachtgevers.

Gebiedsontwikkeling en terreininrichting

Of het nu gaat om de herstructurering van bestaande of om de ontwikkeling van nieuwe terreinen, binnen een complexe stedelijke context of in het buitengebied: het gaat vaak om projecten die een hefboomfunctie hebben en voor een nieuwe dynamiek zorgen. Een ontwikkeling staat nooit op zichzelf en vraagt steeds om creatief maatwerk. Ze gaat ook steeds vaker hand in hand met oplossingen rondom klimaatadaptatie, mobiliteit, vergroening en het leveren van ecosysteemdiensten. Bij Antea Group vind je de kennis en de ervaring om invulling te geven aan deze opgaven, van de eerste ideeën tot en met de begeleiding bij de realisatie. Samen met jou streven we naar een gezonde, leefbare en kwaliteitsvolle stad.

Infrastructuur en mobiliteit
Infrastructuur en mobiliteit

Groen en publieke ruimte

Elk project biedt nieuwe kansen om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren, en om de identiteit, aantrekkelijkheid én functionaliteit van de plek te versterken. Een creatieve en geïntegreerde benadering is hierbij cruciaal om win-wins te detecteren. Samen met onze projectpartners komen we tot de ideale mix van beleving, groen, erfgoed, natuur, recreatie, waterbeheer, etc. Innovatief en verrassend, maar ook realistisch en technisch correct ontworpen.

Mobiliteitsstudies

Nieuwe mobiliteitsconcepten en investeringen in de juiste infrastructuur kunnen de stedelijke bereikbaarheid sterk verbeteren. Ons team van mobiliteitsexperten kent de complexe regelgeving én heeft ervaring met diverse types van mobiliteitsstudies:

  • gesubsidieerde projecten via samenwerkingsovereenkomsten;
  • projectsubsidies en fietsfonds;
  • mobiliteitseffectenrapporten (MOBER) en mobiliteitsluiken in MER-rapporten;
  • studies naar o.a. parkeren, haalbaarheid, locatie, signalisatie en bewegwijzering.

We stellen de onderzoeksvraag scherp, bepalen het gepaste onderzoek, voeren uit en interpreteren. Op basis van het onderzoeksresultaat werken we samen een duurzame en realistische aanpak uit.

Waterbeschikbaarheid en ecosysteemdiensten

Aan de hand van ecosysteemdienstenanalyse onderzoeken we maatregelen die bijdragen op het vlak van waterinfiltratie, biodiversiteit of landschappelijke beleving. Het bergen van water in tijden van overlast en het vasthouden van water voor het overbruggen van droogte zijn hierin de leidraad. Deze verworven inzichten zetten we om in klimaatbestendige ontwerpen voor groenblauwe netwerken en publieke ruimte.

Wij beantwoorden al je vragen in het kader van geïntegreerd waterbeheer. Duurzaam waterbeheer is een complex en gebiedsgericht vraagstuk dat interactie, participatie, grondige gebiedskennis en metingen vereist, alsook een up-to-date instrumentarium voor het uitwerken van oplossingen. Dit kan alleen nagestreefd worden door een dynamisch team van specialisten op basis van een multidisciplinaire aanpak.