Ga naar hoofdinhoud
Waterbeheer
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Waterbeheer

Duurzaam waterbeheer is vandaag een zeer complex en gebiedsgericht vraagstuk. Het vereist interactie en participatie, een grondige gebiedskennis en metingen, alsook een up-to-date instrumentarium ter ondersteuning van het uitwerken van oplossingen. Onze experts staan voor je klaar en beantwoorden al je vragen in het kader van geïntegreerd waterbeheer.

Waterbeschikbaarheid en ecosysteemdiensten

Aan de hand van ecosysteemdienstenanalyse onderzoeken we maatregelen die bijdragen op het vlak van waterinfiltratie, biodiversiteit of landschappelijke beleving. Het bergen van water in tijden van overlast en het vasthouden van water voor het overbruggen van droogtes zijn hierin de leiddraad. Deze verworven inzichten zetten we om in klimaatbestendige ontwerpen voor groenblauwe netwerken en publieke ruimte.

Integraal waterbeheer staat voor het herstellen, behouden en duurzaam gebruiken van onze watersystemen zodat toekomstige generaties volop kunnen genieten van voldoende kwalitatief water. Daarom zijn we wereldwijd actief in onderzoeksprogramma's en uitvoeringsprojecten, en specialiseren we ons in uiteenlopende disciplines: van waterkwaliteit tot hydrogeologie en -ecologie, maar ook socio-economische gevolgen van droogte en overstromingen. De interactie met andere werkvelden is van cruciaal belang. De Europese beleidsrichtlijnen vormen hierbij een duidelijke en inspirerende stroom van beleid-, beheer- en implementatievragen rond watersystemen.

Grondwater

Modelleren van grondwaterprocessen maakt simulaties mogelijk van kwantiteit en kwaliteit onder diverse scenario's. Deze aanpak wordt ingezet bij het voorspellen van de abiotische omstandigheden in een natuurgebied of het kwantitatief inzicht verkrijgen in problemen van wateroverlast of -tekort in stedelijke gebieden. Andere toepassingen zijn: 

  • de opmaak bemalingsstudies en aanvragen van omgevingsvergunningen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIOA);
  • het aanvragen van vergunningen voor het oppompen van grondwater;
  • het in kaart brengen van de ernst van een grondwaterverontreiniging en ontwerpen van de meest geschikte saneringstechniek;
  • of de ondersteuning van beleidsstudies.

Oppervlaktewater

Modellering van oppervlaktewater analyseert de volledige bovengrondse hydrologische cyclus, van run-off over land tot aan de waterbeweging langs de kust. Stromingsprocessen langs grachten, rivieren, estuaria of aan zee worden gesimuleerd met twee doelstellingen: (1) een heldere analyse verkrijgen van de bestaande referentie en (2) een doorsteek maken naar een operationele oplossing. De resultaten van deze modellering kunnen we aansluitend doorvertalen naar praktische plannen geschikt voor variantenanalyses, vergunningsaanvraag, aanbestedings- en uitvoeringsdossier. Zo ontwerpen we ruim 20 jaar projecten omtrent rivier- en valleiherstel, overstromingsbeheer, regenwaterbehandeling, vismigratie, etc.

Waterbeheer
Waterbeheer

Afvalwater en waterzuivering

Reeds decennia ontwerpt Antea Group infrastructuur voor waterzuivering. Zo hebben we voor Aquafin al tientallen RWZI’s en KWZI’s ontworpen en begeleid tot definitieve oplevering. Een gedegen ontwerp en werfopvolging, in functie van een kwaliteitsvolle installatie, staan hierbij steeds centraal. Daarnaast voeren wij regelmatig haalbaarheidsstudies uit voor industriële toepassingen, wat resulteert in het ontwerp van nieuwe installaties of optimalisatie van bestaande zuiveringen. We ambiëren telkens een zo efficiënt mogelijke oplossing met een optimaal evenwicht tussen zuiveringsrendement en energieverbruik.

Stedelijk waterbeheer

Bij het in kaart brengen van rioleringsstelsels zijn inventarisatie en het numeriek modelleren onontbeerlijke schakels in de analyse van de actuele en geplande toestand van waterafvoersystemen. Onze ruime ervaring en kennis vindt zijn toepassing in de ontwikkeling van operationele beheertools voor rioolbeheerders, de identificatie van de gekende knelpunten met hun potentiële oplossingen en de ondersteuning bij het ontwerpen van harde en zachte infrastructuur voor waterbeheer. Vraagstukken rond hemelwater, scheiding van vuilwater of afkoppeling en waterhuishoudingstudies vormen hierbij een logisch verlengstuk. De geïntegreerde modelering laat ons toe om gesloten en open systemen als één geheel te benaderen.

Overstromings- en droogte risicobeheer

De kans op wateroverlast en droogte zal in de toekomst door klimaatverandering verder toenemen. Wij brengen de kwetsbaarheid en risico's voor jouw gemeente of project bij verschillende scenario's in kaart. Deze kennis gebruiken we vervolgens om beslissingsondersteunende adviezen te formuleren voor het ontwikkelen van beleidskaders, risicobeheerplannen en het ontwerpen van slimme oplossingen.

Waterbeschikbaarheid voor bedrijven

De toenemende kans op wateroverlast of tekort aan water door klimaatverandering vormt een steeds belangrijker economisch risico. De toegang tot water verzekeren om diverse bedrijfsprocessen vlot te laten verlopen of het success van nieuwe projecten te verzekeren, wordt hierbij één van de uitdagingen van de toekomst. Onze kennis van oppervlaktewater en grondwater laat ons toe deze risico's in kaart te brengen en door te vertalen naar bedrijfsrisico's. Aansluitend bieden we ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen in samenwerking met de stakeholders in het watersysteem.

Hemelwaterplanning

Bij het in kaart brengen van rioleringsstelsels zijn inventarisatie en het numeriek modelleren onontbeerlijke schakels in de analyse van de actuele en geplande toestand van waterafvoersystemen. Onze ruime ervaring en kennis vindt zijn toepassing in de ontwikkeling van operationele beheertools voor rioolbeheerders, de identificatie van de gekende knelpunten met hun potentiële oplossingen en de ondersteuning bij het ontwerpen van harde en zachte infrastructuur voor waterbeheer. Vraagstukken rond hemelwater, scheiding van vuilwater of afkoppeling en waterhuishoudingstudies vormen hierbij een logisch verlengstuk. De geïntegreerde modelering laat ons toe om gesloten en open systemen als één geheel te benaderen.