Ga naar hoofdinhoud
Havens en mariene diensten
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Havens en mariene diensten

Havens en mariene diensten

Havens vertegenwoordigen een cruciale plek in het economisch landschap. Bij Antea Group zetten we onze brede expertise in om diverse processen optimaal te ontwikkelen, zoals de opmaak van masterplannen, de bevaarbaarheid van waterwegen, onderzoek naar de nautische bodem in havens, en het ontwerpen van de natte en droge infrastructuur. We passen onze kennis van maritieme processen en ontwerp ook toe in offshore projecten.

Haveninfrastructuur en havenontwikkeling

Vlaanderen beschikt over vier zeehavens en één van de meest dichte waterwegennetten van Europa. Dit is zowel op het vlak van economie en scheepvaart, als recreatief een belangrijke troef die voortdurend verder ontwikkeld wordt. Hierbij speelt naast het nautische eisenpakket ook de bescherming tegen overstromingen een cruciale rol.

Wij staan je bij doorheen het hele project: van haalbaarheidsstudies over ontwerp tot werfbegeleiding. Onze deskundigen hebben ervaring in alle vakgebieden, zoals het ontwerpen van vaarwegen op nautisch gebied, natuurvriendelijke oeverconstructies, kademuren, steigers, dijken en vistrappen.

Baggerstudies

Aanslibbing in havens en waterwegen is een frequent en continu probleem dat voor tijdrovende en dure baggeroperaties zorgt. Wij helpen je bij de keuze van optimale en kostenefficiënte baggertechnieken in combinatie met duurzame strategieën voor het behandelen, beheren en storten van de specie. Onze adviezen zijn gebaseerd op kwantitatieve analyses van de sedimentaanvoer naar en het-transport in waterlopen, de morfodynamica in kustgebieden (zowel het langstransport als het dwarstransport) en de studie van consolidatie van cohesieve sedimenten ten behoeve van baggerwerken. Te realiseren baggerprofielen werken we verder uit tot op vergunnings- of uitvoeringsniveau in functie van het beoogde project.

Havens en mariene diensten
Havens en mariene diensten

Scheepvaartbegeleiding

Al meer dan 20 jaar verdiepen we onze technische expertise rond operationele scheepvaartbegeleiding. Hierbij wordt het optimaal gebruik van water en zijn omgeving als dragend medium bekeken. Met name de plaats die de scheepvaart binnen de wateromgeving inneemt, past binnen het vakgebied van onze waterexperts – gesteund door externe nautische experts en talrijke internationale contacten. De economische positie van de binnenscheepvaart en de relatie tot het waterwegennetwerk, nautische randcondities bij de uitbouw van havenconfiguraties, of de socio-economische evaluatie van een nieuwe zeesluis vormen slechts een greep uit onze actuele studieprojecten.

Onderzoek nautische bodem

Schepen durven om veiligheidsredenen vaak niet of onvoldoende diep door het slib varen. Rond deze complexe problematiek voeren we diverse studies uit, zowel fysisch onderzoek met schaalmodellen, als numeriek onderzoek via hydraulische en sedimentmodellen, en metingen in zee en in de havens. Dit omvat ondermeer onderzoek en modellering van de reologie van slibbodems (nautische bodem) als sleutelfactor voor het garanderen van de manoeuvreerbaarheid van schepen, en de grenscondities van de bodem waarin veilige toegang tot havens gegarandeerd kan worden.