Door toenemende concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer verandert ons klimaat, met mondiale en lokale gevolgen. Er is op vandaag geen wetenschappelijke twijfel meer dat onze menselijke activiteiten hierin een cruciale rol spelen. Technologische en industriële ontwikkelingen, een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaartsniveaus hebben als keerzijde een sterke toename van broeikasgassen met zich meegebracht. Daarom werken we mee aan klimaatoplossingen die extra uitstoot vermijden (mitigatie) en aan maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering (adaptatie). Het behouden en versterken van de leefbaarheid in onze steden, alsook de weerbaarheid van kustgebieden en het Schelde-estuarium staan hierbij centraal.

Leefbare steden

Zeker binnen onze stedelijke gebieden zijn de effecten van klimaatverandering vandaag al sterk voelbaar. Er is daarom een fundamentele shift nodig in de wijze waarop we wonen, werken en ons verplaatsen. Voor de stad Antwerpen werkten we samen met Endeavour, Overmorgen en Kode mee aan het klimaatplan 2030 – meer specifiek het luik adaptatie – dat deze week werd goedgekeurd. Antwerpen legt haar ambitie op het niveau van de Europese Green Deal met een mix van maatregelen om energieverbruik te verminderen, de eigen energieproductie te verduurzamen en de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen. Aan het plan is een investering van 2,6 miljard euro verbonden, boven op de investeringen die Antwerpen reeds had voorzien in haar beleid.

Building surrounded by trees
Skyline Belgian coast

Veerkrachtige kust en estuarium

Naast onze stedelijke gebieden zijn ook de kustgebieden en het Schelde-estuarium extra kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat heeft te maken met de lage ligging, de dichte bebouwing en het intensief gebruik van de kust. Nature-based solutions spelen een belangrijke rol binnen een veerkrachtig kust- en estuariumsysteem. Ruimte voor water en het beschermen van badplaatsen kan hand in hand gaan met het creëren van unieke natuurgebieden en ecosysteemdiensten. En de strijd tegen de droogte in de polders kan niet los gezien worden van het creëren van nieuwe wetlands met respect voor de zoet-zoutbalans en de leefbaarheid van de landbouw. Zo bouwen we aan multifunctionele en hybride landschappen met een grote maatschappelijke relevantie.
 
Met het complex project Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid samen met heel wat stakeholders welke aanpak nodig is om onze kust en het achterland op lange termijn te beschermen. Daarbij is het de bedoeling een veilige en adaptieve kust te garanderen die een zeespiegelstijging tot 3 meter kan opvangen. Het complex project Kustvisie zal onderzoeken welke bijkomende maatregelen nodig zijn, bovenop de bestaande maatregelen die momenteel uitgevoerd worden in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Op 26 november 2020 startte de consultatieronde met diverse administraties, beleidscommissie en Kustburgemeesters. Deze consultatie moet resulteren in een finale alternatieven onderzoeksnota waarover in het voorjaar van 2021 een publieke raadpleging wordt georganiseerd. Binnen een breed team van experten staat Antea Group in voor de procesbegeleiding van dit complex project.